Hi,欢迎光临:我的网站! 收藏我们

恋香衾合并音版

本文关键词:来源:原创 作者:admin

 干者:吕渭老

 朝代:宋朝

 恋香衾原文:

 记得花阴同携顺手,指定日、许我同乐。唤做真成,耳暖和心装置。打叠己到来不成器,待做个、整顿地神物仙。又却不成些事,蓦地心残。

 据我当今没拥有望门投止,见著你、泪早偷弹。对月逆风,壹味埋冤。乐则人前无妨乐,行乐里、斗觉心生厌。怎生分得懊悔,两处匀摊。

 恋香衾合并音版:

 jì dé huā yīn tóng xié shǒu ,zhǐ dìng rì 、xǔ wǒ tóng huān 。huàn zuò zhēn chéng ,ěr rè xīn ān 。dǎ dié cóng lái bú chéng qì ,dài zuò gè 、píng dì shén xiān 。yòu què bú chéng xiē shì ,mò dì xīn cán 。

 jù wǒ rú jīn méi tóu bēn ,jiàn zhe nǐ 、lèi zǎo tōu dàn 。duì yuè lín fēng ,yī wèi mái yuān 。xiào zé rén qián bú fáng xiào ,háng xiào lǐ 、dòu jiào xīn fán 。zěn shēng fèn dé fán nǎo ,liǎng chù yún tān 。

 ※提示:合并音为以次生成,故此多音字的合并音能不正确。

 吕渭老的诗词父亲全 吕渭老的代表干 写度过的诗词

 《夜游宫(诞辰代人献江宰)》

 《薄幸·青楼春天深》

 《扑蝴蝶近》

 《小重地脊·七夕病中》

 《水调歌头(与小饮)》

 《木兰花缓(重午)》

 《佰宜娇》

 《小重地脊·七夕病中》

 《木兰花缓(七夕)》

 《点绛唇(圣节鼓儿子词)》

 《选冠儿子·雨水湿花房》

 《仙女儿子(代人递送希文)》

 《思佳客(全美久不畅通,偶伯禧去,间录前所赋,骈干壹首)》

 《醉思仙》

 《惜分钗》

 《贺新人(佩竹正西)》

 《水调歌头(递送季修同希文去秀)》

 《变质事近·飞雪度过江到来》

 《倾杯令》

 《选冠儿子·雨水湿花房》

 《念奴娇(赠希文酷爱妾)》

 《清平乐(上元赵仲能窗下)》

 《水调歌头(啼进道。“飞桥己古副溪合,柽柳当今夹岸下垂”。么金店佩业诗)》

 《惜分飞(元夕)》

 《满江红(次杨儿子耕韵)》

 《变质事近·飞雪度过江到来》

 《谒金门(甲儿子年同官伯题于壁)》

 《二郎神物》

 《江城儿子缓》

 《渔父亲傲(干珍塔语递送深上人游庐地脊)》

 《水调歌头(皓日,纯中以酒见贶,条约即见度过。盘桓江上久不到,骈次其韵)》

 《水龙吟(寄竹正西)》

欢迎转载分享但请注明出处及链接,商业媒体使用请获得相关授权。
分享到:
|??2019-12-01发布??|?? 次关注??? 收藏

我也来留个脚印

最新评论 已有条评论